Nyheter


Församlingar avvecklas som administrativ indelning och tas bort ur folkbokföringen fr.o.m 1 januari 2016

Publicerades: 2015-06-05, 11:35

Information om beslutet att ersätta församlingar med distrikt i folkbokföringen

Snart upphör man att folkbokföra oss på församlingar. Från och med 1 januari 2016 kommer folkbokföringen att ske på kommun i kombination med den med fastighet man bor i. Församlingskopplingen tas då bort helt ur folkbokföringen.

Som komplement till den tidigare församlingskopplingen i folkbokföringen införs i stället en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen vid tidpunkten då  Svenska kyrkan frigjordes från staten vid årsskiftet 1999/2000.

Folkbokföringen kommer dock inte ske på dessa distrikt, dock så kommer distriktstillhörigheten att registreras på individnivå i form av en koppling till den adress/fastighet man bor på/i.

Distriktindelningen är tänkt att vara stabil över tid. Det kommer alltså inte att ske kontinuerliga förändringar där dessa distrikt ritas om.

De nya distriktsbegreppen är planerad att införas 1 januari 2016.

Bakgrund

Församlingar har varit registerenheter för folkbokföringen, och SCB har levererat befolkningsstatistik per församling, även efter skiljandet mellan stat och kyrkan.

Efter separeringen har församlingarna sedan, i en accelererande takt, slagits samman och år 2014 hade nära två tredjedelar av de församlingar som fanns år 2000 slagits samman. Dels av principiella skäl (kyrka och stat skall hållas åtskilda) men även praktiska skäl (församlingsområdena motsvarar numera ofta hela kommuner och inte de stadsförsamlingar och socknar de en gång var).

Det har därför varit önskvärt att avveckla svenska kyrkans församlingar som indelningar av kommuner.

 

Beslut

Efter lång beredning beslutade riksdagen den 29 maj 2013 om en förändring som ska gälla från och med den 1 januari 2016, där distrikt skall införas och Svenska kyrkans församlingar inte längre skall ha en roll som administrativ indelning av Sverige som stat.

Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet fick i uppdrag att till vårriksdagen 2015 leverera förslag på namn och utbredning av distrikten för behandling och beslut i riksdagen före 1 juli 2015.

Distrikten kommer få den utbredning Svenska kyrkans församlingar hade vid årsskiftet 1999/2000, och denna utbredning kommer hållas oförändrad framöver.

Namnsättning sker i brett samråd

Lantmäteriet fick vidare i uppdrag att lämna förslag om de enskilda distriktens namn. Utgångspunkten är de församlingsnamn som fanns den 31 december 1999.

Mot bakgrund av den betydelse (socken och) församling haft har förslagen tas fram i ett brett samrådsförfarande med Riksantikvarieämbetet, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Svenska kyrkan, Riksarkivet, Institutet för språk och folkminnen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Hembygdsförbund.

Den nya distriktsindelningen

Varje distrikt har av SCB tilldelats en kod bestående av sex siffror, där de tre sista utgörs av ett löpnummer (001–453) inom landskapet.

Det första tecknet utgörs av en siffra 1-3 som ger landsdel (Götaland, Svealand, Norrland). Siffra 2 och 3 utgörs av en kod 01-25 som ger landskapet med numrering från sydväst till nordost.

  • Landsdel (1-3)
  • Landskap (01-25)
  • Distrikt (001-453)  

Distrikten kodsätts med löpnummer inom landskapen beroende på hur många distrikt som finns inom landskapet.

Exempel:

1(landsdel)05(landskap)123(löpnummer, unikt inom landskapet)

Träder i kraft 2016

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, då ny lagstiftning om distriktsindelning i folkbokföringen börjar gälla.

Vi hjälper er i arbetet med att gå över till de nya distrikten

 Vi på Postnummerservice håller er uppdaterade om vad som sker. Har ni kopplingar i era system som bygger på församlingar, församlingskoder (LKF-koder) eller påverkas på annat sätt av detta beslut hjälper vi er gärna att hantera detta.

Vi jobbar på att ta fram översättningstabeller mellan församlingar(LKF) och de nya distrikten.

Ambitionen är också att ni som använder vår karttjänst SparGIS, ska kunna använda den nya distriktsindelningen som kartskikt och urvalsbegrepp så snart det bara går.

Abonnerar ni på en fil som innehåller församlingsbegrepp (namn och LKF-kod) idag så kommer vi gå ut med mer information om hur detta hanteras i och med detta beslut.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller önskar bli informerad fortlöpande om detta.

 

Läs mer:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/SkU25/

http://www.raa.se/2015/01/framtidens-folkbokforing-underlag-for-nya-distrikt-inlamnat-till-finansdepartementet/

http://www.raa.se/2014/06/framtidens-folkbokforing-efter-distrikt-istallet-for-forsamling-2/

https://www.statenspersonadressregister.se/root/om-spar/aktuellt/nyheter-2015/2015-03-06-forsamling-upphor-distrikt-infors---spar-paverkas.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_folkbokf%C3%B6ringsdistrikt


Postnummerändringar mars 2023

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 6 mars 2023 berör 249 postnummer - 165 nya postnummer samt 84 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2022

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 7 mars 2022 berör 248 postnummer - 163 nya postnummer samt 94 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2021

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 1 mars 2021 berör 248 postnummer - 188 nya postnummer samt 60 postnummer som släcks.

Läs mer 

Postnummerändringar mars 2020

Varje år sker vanligen 150 000 till 350 000 förändringar i våra adresser. Ändringarna den 2 mars 2020 berör 231 postnummer - 98 nya postnummer samt 133 postnummer som släcks.

Läs mer