Information om vår data

Våra produkter och tjänster skapas utifrån data från olika leverantörer och källor vilka bildar den databas som innehåller alla olika fysiska tabeller och program som tillsammans bildar helheten.

Databasen bygger vi genom att köpa adress- och postnummerdata, statistisk data och geografisk data för i första hand de Nordiska länderna och i synnerhet Sverige. All data kvalitetsgranskas, kontrolleras och matchas mot annan relevant data.  Slutprodukten är informationstjänster av mycket hög kvalitet men det är inte datan i sig som är unik utan våra metoder och system som används för att hålla den kvalitativa nivån. Vi gör inte avkall på kvalitet och aktualitet.

Våra leverantörer av data är främst PostNord, SCB, Google, Lantmäteriet. Vi använder även en del öppen data för att verifiera och komplettera samt anlitar vid behov externa partners för att utveckla nya tjänster.

Våra tjänster och produkter är framtagna på affärsmässiga grunder. Dock har vi en del gratistjänster som framför allt riktas till privatpersoner, exempelvis adress- och postnummersökning via hemsidan.